کودک لجباز

هفت نکته کلیدی در برخورد با کودک لجباز

لجباز ی به شکل ها و دلایل مختلف در کودک شکل میگیرد اگر شما هم زمینه های لجباز ی را در کودک خود مشاهده نمودید باید به دنبال پی بردن به علت مشکل و رفع آن باشید. واکنش هایی نظیر تنبیه کودک و یا بی توجهی می تواند زمینه ساز تصاویر نامطلوب از والدین در[…]